به خوش آمدید!

اطلاعات کاربری (مدیر مجتمع)

اطلاعات مجتمع

نام مجتمع
تعداد طبقات
تعداد واحد در طبقه

اطلاعات افراد هر واحد

امکانات ویژه

رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان
هر واحد در ماه +4 هزار تومان
هر واحد در ماه +6 هزار تومان

امکانات مجتمع

رایگان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان
هر واحد در ماه +3 هزار تومان

تبریک

مجتمع شما ساخته شد و آماده استفاده است.

برای نهایی سازی، یکی از بسته‌ها را انتخاب نمایید.
شما به مدت 15 روز امکان استفاده رایگان از را دارید.